Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Železniki