Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Studeno

12. 9. 2019