Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Martinj Vrh

6. 10. 2020